• Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO „BLACKWHITE.TV”

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Informacje o Sprzedawcy
§2. Towary
§3. Rejestracja w Sklepie
§4. Ochrona danych osobowych
§5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6. Zaproszenie do negocjacji
§7. Złożenie zamówień
§8. Przyjęcie zamówienia
§9. Cofnięcie zamówienia

ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§10. Płatność
§11. Dostawa Towaru
§12. Odbiór przesyłki
§12a Przepisy szczególne o zamówieniach składanych telefonicznie

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13. Prawo odstąpienia od umowy
§14. Wymiana Towaru na nowy
§15. Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne
§16. Gwarancja

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17. Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 [Informacje o Sprzedawcy]

 1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego o nazwie BLACKWHITE.TV („Sklep”), znajdującego się pod adresem internetowym www.blackwhite.tv („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży.
 2. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (przy czym możliwa jest wysyłka także do Wielkiej Brytanii) w zakresie sprzedaży wysyłkowej Towarów, którymi są: artykuły z branży elektronicznej i komputerowej, to jest w szczególności podzespoły komputerowe (procesory, obudowy, wentylatory, akcesoria do chłodzenia wodnego i CPU, zasilacze, akcesoria do podzespołów i obudów, karty graficzne, pasty termoprzewodzące, dyski SSD, dyski twarde 3.5, karty dźwiękowe, napędy optyczne), słuchawki, głośniki oraz mp3 (słuchawki dla graczy, bezprzewodowe, douszne i dokanałowe, głośniki przenośne), monitory i akcesoria (monitory komputerowe, uchwyty do akcesoriów), kable i adaptery (adaptery USB, kable komputerowe i przejściówki, monitory i projektory), akcesoria do telefonów komórkowych, urządzenia peryferyjne (myszki, klawiatury, podkładki, mouse bungee, joysticki), fotele dla graczy, zwane dalej: „Towarami”.
 3. Sklep prowadzi działalności także w zakresie sprzedaży Towarów używanych.
 4. Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest: Jarosław Arczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ITPC.NET.PL, ul. Kopernika 64, 36-040 Boguchwała, NIP 8881552435, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), REGON: 140356412, przy czym adres Sklepu to: ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
 5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
 6. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: biuro@blackwhite.tv
 7. Przez telefon kontaktowy: +48 536-275-563. Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się wyższych niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.
 8. poprzez Facebook – profil Sklepu https://www.facebook.com/BlackwhiteYouTube/
 9. d. w formie pisemnej – na adres Sklepu, tj. Blackwhite.tv Jarosław Arczyński, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno.
  W każdym wypadku w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 17.00. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny robocze uważa się godziny w dniach roboczych.
 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Kupującego przy Rejestracji lub przy składaniu zamówienia (jeśli Kupujący Rejestracji nie dokonał).
 2. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.
 3. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Towarów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Stawkę opłaty za udzielenie przez Sprzedawcę zgody na wykorzystanie w Internecie jednego zdjęcia Towaru ustala się na minimum 50 (pięćdziesiąt) zł + VAT za każdy rozpoczęty rok wykorzystywania.
 4. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

§2 [Towary]

 1. Towary sprzedawane poprzez Sklep, mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać, dokonując zakupu, zapoznając się z ich opisem.
 2. Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor lub proporcje Towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia konsumenta od umowy na zasadach określonych w §13.
 3. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami Towaru (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne innymi kosztami oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy Towar np. nie może być zamontowany, uruchomiony lub użytkowany u Kupującego ze względów technicznych (np. nieodpowiednie gabaryty, niekompatybilność z danym modelem sprzętu, niewłaściwe oprogramowanie, nieodpowiednia wersja systemu operacyjnego, niekompatybilność oprogramowania, niezgodność standardów komunikacyjnych) lub prawnych (np. Kupującemu nie wolno korzystać z danego oprogramowania lub urządzenia).
 4. Dodatkowo Kupujący ma możliwość uzyskania od Sprzedawcy dodatkowych, szczegółowych informacji dotyczących Towaru poprzez skorzystanie z opcji „Zadaj pytanie” lub też – jeśli brak jest takiej opcji przy niektórych Towarach – poprzez zadanie go drogą e-mailową Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, iż Kupujący nie skorzystał z tej opcji.

§3 [Korzystanie ze Sklepu]

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
 2. uprzednia akceptacja Regulaminu – następuje ona w chwili złożenia zamówienia.
 3. oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.
 4. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
 5. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 6. Możliwe jest dokonania Rejestracji w Sklepie, z tym, ze nie jest ona konieczna, aby z niego korzystać.
 7. Dokonanie Rejestracji następuje przez podanie adresu e-mail, na który to zostaje przesłany link aktywacyjny i po zaakceptowaniu Regulaminu. Po kliknięciu na link aktywacyjny następuje założenie Konta w Sklepie. Kupujący przed dokonaniem pierwszego zakupu jest obowiązany uzupełnić swoje dane na Koncie na zasadach określonych w §4.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
 9. Dla zarejestrowanego Kupującego Sprzedawca tworzy Konto w Sklepie. Po dokonaniu Rejestracji Konto jest aktywowane, o czym Sprzedawca zawiadamia Kupującego drogą elektroniczną. Konto jest niezbywalne i nie może być udostępniane jakimkolwiek innym osobom, w tym członkom rodziny, znajomym itp. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki użycia jego Konta przez osobę nieuprawnioną.
 10. Kupujący dokonuje zalogowania się do Konta poprzez podanie nazwy użytkownika oraz hasła. Hasło tworzy on przy dokonywaniu rejestracji. Hasło musi składać się z minimum 6 znaków i może zawierać litery i cyfry, nie są dozwolone inne znaki. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zaginięcie hasła lub udostępnienie go osobom trzecim. Kupujący obowiązany jest nikomu nie ujawniać ani nie udostępniać hasła. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia opcji „zapamiętaj hasło”.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 12. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).
 13. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Towar ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzekazanie Towaru Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Towar odebrała (np. sytuacja, gdy Towar odebrał ktoś z rodziny, sąsiad).
 14. Dokonując zakupu Kupujący wskazuje, czy chce, by wystawić mu fakturę czy też nie. W przypadku gdy wskazał on, iż chce otrzymać fakturę oznacza to, iż Towar nabywa w celu bezpośrednio związanym z z działalnością gospodarczą lub zawodową i nie jest on konsumentem.

§4 [Ochrona danych osobowych]

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Kupujący podaje następujące dane:

- Obowiązkowo:

 1. W przypadku konsumenta (osoba, która nie zgłosi chęci wystawienia faktury VAT)
 1. Adres e-mail
 2. Imię
 3. Nazwisko
 4. Numer telefonu
 5. Ulica i nr domu oraz numer lokalu
 6. Kod pocztowy
 7. Miejscowość;
 8. Kraj
 1. W przypadku Firmy
 1. Dane podane w pkt a) oraz dodatkowo
 2. Nazwa firmy
 3. NIP

Jeśli dane do wysyłki są inne  - Kupujący może podać inne dane do wysyłki.

 1. Podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.
 2. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących w celu zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży, na co Kupujący wyraża zgodę. Sprzedawca może wykorzystywać także dane osobowe Kupujących w celu wysyłania im informacji handlowej, jeśli wyrazili na to zgodę na zasadach określonych w §5.
 3. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
 1. Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną;
 2. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy);
 3. Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są:
  • Pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;
  • Wydzierżawiający serwer, na którym znajduje się Sklep;
  • Podmioty obsługujące płatności (dla celów zrealizowania płatności);
  • Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Sklep.

§5 [Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej]

 1. Kupujący może, ale nie musi, podczas dokonywania Rejestracji lub później, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę przez zaznaczenie opcji „Powiadamiaj mnie o nowościach w sklepie”. Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na ten adres e-mail. Kupujący otrzymuje na ten adres e-maila z linkiem potwierdzającym wyrażenie tej zgody i w celu jej potwierdzenia klika na ten link.
 1. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila z odwołaniem zgody na adres biuro@blackwhite.tv
 2. Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiały marketingowe, niezbędne do korzystania przez niego ze Sklepu lub mogące ułatwić mu korzystanie z niego oraz informacje niezbędne do wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Sklepu.
 3. Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Sklepu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6 [Zaproszenie do negocjacji]

 1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Towarów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie. W szczególności Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, czas realizacji zamówień uzależniony jest od kolejności potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.
 3. Rabaty i promocje, jakie Kupujący mogą otrzymać na zakupy, nie łączą się.

§7 [Złożenie zamówień]

 1. Kupujący składa zamówienie w ten sposób, iż:
 1. Zapoznaje się z informacjami, o których mowa w §2 ust. 3;
 2. Kupujący najpóźniej na początku składania zamówienia uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowalnych sposobach płatności
 3. wybierze Towar i kliknie przycisk „dodaj do Koszyka”
 4. po dodaniu do koszyka pierwszego Towaru zostaje przez system przeniesiony do zakładki „Zawartość Twojego Koszyka”, gdzie znajdzie on szczegóły dotyczące zamówienia;
 5. jeśli chce dodać do zamówienia inne Towary, kilka w przycisk „Kontynuuj zakupy” i dodaje je kolejno do koszyka, aż skompletuje pełne zamówienie.
 1. Jeśli Kupujący nie chce już dodać do zamówienia innych Towarów, klika „Zamawiam”.
 1. wybiera kraj (Polska lub Wielka Brytania) – w przypadku podania innego państwa do wysyłki konieczne jest indywidualne ustalenie ze Sprzedawcą warunków i kosztów oraz terminu dostawy, przy czym Sprzedawca ma prawo odmówić wysyłki towaru do kraju innego niż Polska lub Wielka Brytania bez podania przyczyny;
 2. wybiera formę płatności oraz formę przesyłki;
 3. podaje dane do wysyłki
 4. jeśli kupuje Towar bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową – zaznacza „wystawić fakturę”
 5. klika „Zamówi i zapłać”
 1. Po wybraniu wszystkich Towarów i kliknięciu „Zamawiam”, Kupujący ma możliwość skorygowania zamówienia, może:
 2. Zmienić ilość każdego Towaru – wpisując w kolumnie „Ilość” żądaną liczbę sztuk;
 3. Zrezygnować z zakupu Towaru – w kolumnie Akcje klikając na ikonkę „minus”
 4. Każdorazowo, gdy Kupujący dokonuje jakiejkolwiek zmiany w Zamówieniu, powinien kliknąć na ikonkę „Przelicz”, aby system podał cenę po zmianach.
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Towaru, w tym zamówieniu wskazanego.
 6. Sprzedawca ma obowiązek – najpóźniej w chwili złożenia oferty przez Kupującego będącego konsumentem, uzyskania jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie zamówienia poprzez wyświetlenie mu go na stronie internetowej jak i drogą elektroniczna (Potwierdzenie złożenia zamówienia). Sprzedawca może również poprosić go o dodatkowe sprecyzowanie oferty i zweryfikować dane podane przez niego przy dokonywaniu Rejestracji lub składaniu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności Towaru u Sprzedawcy.
 8. Kupujący może także pobrać szczegóły zamówienia w formie pliku PDF.
 9. Sprzedawca może wyświetlać Kupującemu informacje o statusie Zamówienia (jeśli Kupujący dokonał Rejestracji, może status Zamówienia obejrzeć w „Historii zakupów”):.
 10. W trakcie kompletowania – nie wszystkie zamówione Towary są dostępne (lub żaden nie jest dostępny) i należy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji
 11. Przyjęcie zamówienia do realizacji – z tą chwila następuje zawarcie umowy kupna – sprzedaży;
 12. Oczekiwanie na płatność – zamówienie zostało przyjęte do realizacji, ale nie zostało opłacone.
 13. Opłacone – zamówienie zostało przyjęte do realizacji oraz opłacone.
 14. Wysłane – zamówione Towary zostały wysłane.
 15. Anulowane- zamówienie zostało anulowane.

§8 [Przyjęcie zamówienia]

 1. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (status Zamówienia: Przyjęcie zamówienia do realizacji). Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.
 2. W terminie 24h od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do dnia dostarczenia Towaru, Sprzedawca przekazuje Kupującemu będącemu konsumentem, na jego adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie pliku PDF lub na innym trwałym nośniku..

§9 [Cofnięcie zamówienia]

 1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili przyjęcia zamówienia.
 2. Jednakże w przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Towaru lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.
 3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w §6-8.

ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§10 [Płatność]

 1. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki (które obejmują także koszty ubezpieczenia przesyłki). Kupujący może także skorzystać z opcji wyświetlania ceny w funtach brytyjskich (GBP).
 2. Przy złożeniu zamówieniu wyświetla się Cena oraz informacje o wszelkich opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach - według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 4. Kupujący dokonuje zapłaty za Towar w następujących formach płatności:
 5. Przelew
 • wpłata należności za zamówienie bezpośrednio na wskazane przez Sklep konto. W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer Zamówienia i ewentualnie nazwisko osoby składającej Zamówienie, co ułatwi identyfikację wpłaty. Wpisanie innych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia lub znacznie je opóźnić
 • wpłata należności za pośrednictwem DotPay zgodnie z regulaminem systemu płatności DotPay.

b.Pobranie – płatność przy odbiorze.

W wypadku, gdy Kupujący nie dokona płatności za pobraniem, wówczas Sprzedawca może wedle swojego wyboru:

 1. odstąpić od umowy kupna-sprzedaży wysyłając Kupującemu oświadczenie e-mailem lub na piśmie) i jednocześnie wezwać go do zapłaty (e-mailem lub na piśmie) kosztów przesyłki Towaru w obie strony, wszystkich innych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę oraz naprawienia szkody powstałej u Sprzedawcy (jeśli taka wystąpiła)

 W szczególności Kupujący odmawiając płatności za pobraniem nie może uzasadniać tego odstąpieniem od umowy, ponieważ prawo do odstąpienia umowy bez podania przyczyny przysługuje w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie, zaś brak zapłaty oznacza brak możliwości wydania przesyłki (i objęcia Towaru w posiadanie), zatem ewentualne prawo odstąpienia byłoby przedwczesne.

 ALBO

 1. nie odstępować od umowy kupna-sprzedaży i w takim wypadku uzależnić jej wykonanie (wysłanie Towaru) od uprzedniego uregulowania przez Kupującego całości Ceny wraz z kosztami wysyłki oraz dodatkowo kosztów wskazanych w pkt a), naprawienia szkody powstałej u Sprzedawcy (jeśli taka wystąpiła) i w wyznaczonym terminie, pod rygorem odstąpienia od Umowy.
 2. zakup na raty (eRaty Santander) - płatność z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eRaty, w takim wypadku Kupujący może zawrzeć umowę kredytu ratalnego w banku Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 40562 („Bank”). Informacje o możliwości zawarcia umowy kredytu ratalnego Kupujący może znaleźć na stronie Banku https://www.santanderconsumer.pl/raty-jak-kupic, zaś prawa i obowiązki Stron umowy kredytowej (Banku i Kupującego) określa umowa kredytowa, regulamin kredytowe i inne dokumenty podpisane przez Strony przy jej zawarciu.

Sprzedawca

 • nie jest stroną umowy kredytowej, zawartej między Bankiem a Kupującym (lub inną osobą);
 • nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania jak i zaniechania Banku, w szczególności odmowę udzielenia kredytu, warunki jego udzielenia oraz jego wypowiedzenia jak i wstrzymanie wypłaty środków;
 • nie gwarantuje i nie zapewnia, że Bank udzieli kredytu;
 • nie rozpatruje jakichkolwiek skarg i wniosków Kupujących związanych z udzieleniem (lub nieudzieleniem) kredytu
 1. kartą płatniczą – poprzez wybór zakładki szybkie płatności dotpay i dalej skorzystanie z systemu dotpay, zgodnie z regulaminem systemu płatności DotPay5. Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.
 2. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki:6. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki:• list zwykły Poczta Polska – koszt 5,50 zł• Przesyłka kurierska• Odbiór osobisty w siedzibie firmy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Towaru).W wypadku zaproponowania przez Kupującego innego sposobu dostawy, zaakceptowanego przez Sprzedawcę, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego, jeśli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika prez Kupującego.
 1. Informację o kosztach wysyłki Kupujący uzyskuje przed złożeniem zamówienia, zaś informacje o tych kosztach są zawarte na stronie https://blackwhite.tv/news/n/141/Koszty-dostawy
 • Dla przesyłek kurierskich realizowanych na obszarze krajów Unii Europejskiej koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od wagi paczki oraz strefy kraju do jakiego ma być ona dostarczona.
 1. Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Kupujący może otrzymać fakturę VAT, jeśli zgłosił taką chęć najpóźniej w momencie złożenia zamówienia (zaznaczona opcja „wystawić fakturę). W takim wypadku Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego, w formie elektronicznej, na adres e-mail Kupującego.
 3. Kupujący jest obowiązany zapłacić Cenę w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i zarazem potwierdzeniu przez Sprzedawcę wysokości Ceny. W przypadku braku zapłaty tej umowa uważana jest za niezawartą (status Zamówienia „anulowane”), chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę drogą elektroniczną na zapłatę Ceny przez Kupującego w późniejszym terminie.
 4. Wszelkie koszty płatności ponosi Kupujący (nie dotyczy to prowizji DotPay, która to jest uwzględniona w Cenie). W szczególności Kupujący dokonując przelewu z zagranicy jest obowiązany zaznaczyć, iż to on ponosi wszelkie koszty przelewu (opcja OUR lub podobna). W innym wypadku może dojść do sytuacji, gdy na konto Sprzedawcy nie trafia pełna kwota zapłaty, co oznacza, iż cena Towaru NIE została zapłacona w całości. W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapłacić resztę brakującej Ceny. To samo dotyczy płatności w walucie obcej, jeśli w wyniku przewalutowania Sprzedawca nie otrzymuje pełnej kwoty Ceny w walucie, w której była ona podana.

§11 [Dostawa Towaru]

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia przyjęcia Zamówienia do dnia, w którym Doręczyciel doręcza stworzy możliwość odbioru przesyłki przez Kupującego. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki przez Kupującego, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.
 3. Warunkiem wysłania Towaru jest dokonanie przez Kupującego zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.
 4. Z ważnych powodów (np. niesprzyjające warunki pogodowe, mróz, śnieg, duże opady deszczowe), czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę.
 5. Z chwilą wydania Kupującemu będącemu konsumentem Towaru przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi (doręczycielowi), jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (doręczyciela) przez Kupującego będącemu konsumentem.

§12 [Odbiór przesyłki]

 1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.
 2. Z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest Konsument.
 3. Doręczyciel doręcza przesyłkę w godzinach od 8 do 17 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia.
 4. Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, pozostawia awizo. Jeśli Kupujący nie odbierze Towaru w terminie 10 dni od dnia pozostawienia awiza, Sprzedawca może odstąpić od Umowy i zwrócić Kupującemu uiszczoną kwotę Ceny pomniejszoną o koszty zwrotnej przesyłki Towaru, w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej.
 5. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, w obecności Doręczyciela:
  • Sprawdzić ogólny stan przesyłki;
  • Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
  • Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
  • Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony.
 1. Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Towar jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:
 1. Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
 2. Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;
 3. Numer zamówienia;
 4. Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
 5. Wskazanie Towaru;
 6. Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.
 1. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem. Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie może stanowić wyłączną podstawę do nie uwzględnienia Reklamacji i wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 • 12a Przepisy szczególne o zamówieniach składanych telefonicznie
  1. Jeżeli Kupujący składa Zamówienie telefonicznie, stosuje się przepisy Regulaminu, z odrębnościami wynikającymi z niniejszego przepisu.
  2. Kupujący składa zamówienie przez telefon z inicjatywy własnej. Sprzedawca nie kontaktuje się z własnej inicjatywy z kupującymi w celu zawarcia z nimi umowy kupna-sprzedaży na odległość.
  3. W rozmowie telefonicznej, podczas której następuje złożenie zamówienia, ze względu na to, iż użycie telefonu ogranicza rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, Sprzedawca przekazuje Kupującemu informacje dotyczące:
   • Głównych cech świadczenia Sprzedawcy;
   • Oznaczenia Sprzedawcy;
   • Łącznej ceny lub wynagrodzenia;
   • Prawa odstąpienia od umowy.
  4. Składając zamówienie przez telefon, Kupujący obowiązany jest podać adres e-mail do kontaktu.
  5. Przed przyjęciem zamówienia, Sprzedawca wysyła Kupującemu e-maila, na adres wskazany wyżej, z treścią Regulaminu. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13 [Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcie Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.
 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, dodatkowe koszty (ponad ten sposób) nie podlegają zwrotowi.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
 8. Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tą przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.
 10. Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu.
 11. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów ze Sklepu.
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 38) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje między innymi w odniesieniu do umów:
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. indywidualnie składanych zestawów komputerów, nie-gotowych, w której elementy dobierane są według specyfikacji konsumenta);
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu - słuchawki dokanałowe lub douszne (ze względu na kontakt ze skórą, i jej wydzielinami)
  • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§14 [Wymiana Towaru na inny]

 1. Kupujący może również w terminie i na zasadach określonych w §12 zgłosić chęć wymiany odebranego Towaru na inny.
 2. W takim wypadku:
 1. Uznaje się, że Kupujący odstępuje od umowy kupna – sprzedaży Towaru odebranego – stosuje się §13;
 2. Jednocześnie uznaje się, iż Kupujący składa nowe zamówienie na inny Towar (na który Towar odebrany ma zostać wymieniony) – stosuje się wszystkie przepisy o dokonywaniu zamówień.

§15 [Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne]

 1. W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmie na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
 2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta). Dodatkowo, w przypadku wyboru opcji zakupu przez eraty Santander Sprzedawca w każdym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Banku (zgodnie z §10 ust. 4 lit. c).
 3. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Towaru („Reklamacja”).
 4. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Towarem (ewentualnie materiałem zdjęciowym), oraz paragonem (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §12 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak paragonu, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Towaru mogą być ustalone na podstawie innych dowodów.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
 6. Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:
  a) Wady Towaru są wynikiem
  - działania czynników zewnętrznych (np. przepięcie, zalanie wodą);
  - działania czynników termicznych lub chemicznych;
  - niezgodnego z Instrukcją lub w inny sposób nieprawidłowego montażu, uruchomienia, konserwacji lub użytkowania (w szczególności wymienionego w ust. 7;
  b) brak jest możliwości zamontowania, uruchomienia lub użytkowania Towaru u Kupującego ze względów technicznych lub prawnych, o których mowa w §2 ust. 3;
 7. 7. Niezgodne z Instrukcją lub w nieprawidłowe montaż, uruchomienie, konserwacja lub użytkowanie w szczególności polegają na:
  - wystawieniu Towaru lub jego przewodów na działanie czynników atmosferycznych, wilgoci, deszczu, śniegu, wody oraz innych płynów mogących przewodzić prąd elektryczny;
  - przeprowadzeniu zmian elektroniki, mechaniki lub kodu źródłowego Towaru lub zainstalowanego w nim oprogramowania;
  - przeprowadzania nieautoryzowanych modyfikacji, przeróbek, prób naprawiania „na własną rękę” bez posiadania odpowiednich kwalifikacji;
  - zbyt częsta zmiana pozycji, obchodzenie się z Towarami w sposób nieostrożny, nadmierne obciążanie go, skutkujące np. łamanie mikrofonów w słuchawkach, łamanie metalowych stojaków;
 1. Reklamowany Towar nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem
 2. Sprzedawca nie ma obowiązku przeszkolenia Kupującego w zakresie właściwego używania Towaru – Kupujący otrzymuje Instrukcję, z którą to ma obowiązek się zapoznać. Jeśli nie jest w stanie zrozumieć instrukcji lub też nie potrafi podłączyć, zainstalować lub skonfigurować Towaru lub oprogramowania, powinien skonsultować się w tym zakresie ze specjalistą – na własną rękę i koszt. W szczególności podstawą reklamacji nie może być fakt, iż Klient nie potrafi skonfigurować, zainstalować lub podłączyć Towaru.
 3. Sprzedawca ma prawo obciążyć kosztami nieuzasadnionej reklamacji Kupującego w zryczałtowanej kwocie 25 złotych oraz kosztami wysyłki Towaru do Kupującego, jeśli:
 4. a) Kupujący nie jest konsumentem; lub
 5. b) Kupujący jest konsumentem, a okoliczności sprawy wskazują, iż reklamacja została złożona ewidentnie w złej wierze, np. Kupujący podaje w reklamacji fałszywe okoliczności lub posługuje się fałszywymi dowodami (np. sytuacja, gdy okoliczności wskazują, iż uszkodzenia towaru dokonał sam Kupujący, a podaje on, iż nastąpiło to z przyczyn leżących w samym Towarze, niezależnie od jego woli).
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§16 [Gwarancja]

Podmiotem udzielającym gwarancji jakości na Towar jest producent. Gwarancja jest udzielana tylko wtedy, jeśli wraz z Towarem Kupujący otrzymuje kartę gwarancyjną. Wszelkie roszczenia z gwarancji należy zgłaszać do producenta (gwaranta) – Kupujący może to uczynić za pośrednictwem Sprzedawcy. Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania Gwaranta, w szczególności za odmowę naprawy gwarancyjnej, ewentualnej wymiany Towaru na nowy jak i nieuwzględnienie gwarancji. Kupujący może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z gwarancji.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17 [Postanowienia końcowe]

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, nie ma on prawa odstąpienia od umowy ani żądania wymiany Towaru na nowy w trybie określonym w §13 i 14, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.
 2. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej www.blackwhite.tv w taki sposób, aby

-  Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego. Ponadto Regulamin załączony jest do każdej przesyłki wraz z Towarem (lub doręczany w odrębnej przesyłce), co stanowi potwierdzenie konsumentowi informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów, zgodnie z art. 9 ust. 3 tej ustawy.

- Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;

- Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”.

 1. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu/umowy kupna-sprzedaży Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jego postanowień Regulaminu/umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej [ Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali Rejestracji, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Kupujący nie wyrejestruje się ze Sklepu, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 3. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Towaru ą należy kierować na adres e-mail: biuro@blackwhite.tv. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.
 5. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (właściwości ogólnej lub właściwości przemiennej).

  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 25 maja 2015 r. i ma zastosowanie do umów kupna – sprzedaży zawartych od dnia: 25 maja 2015 r. włącznie. Do umów kupna-sprzedaży zawartych przed dniem wejście w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu dotychczasowego, dostępnego tutaj.

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA

 1. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcie Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.
 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, dodatkowe koszty (ponad ten sposób) nie podlegają zwrotowi.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
 8. Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tą przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.
 10. Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu.
 11. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów ze Sklepu.
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 38) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje między innymi w odniesieniu do umów:
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. indywidualnie składanych zestawów komputerów, nie-gotowych, w której elementy dobierane są według specyfikacji konsumenta);
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu - słuchawki dokanałowe lub douszne (ze względu na kontakt ze skórą, i jej wydzielinami)
  • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Aby odstąpić od umowy, poinformuj Nas o swojej decyzji, wysyłając w formie pisemnej oświadczenie na adres

JAROSŁAW ARCZYŃSKI, BLACKWHITE.TV, ul. Kopernika 64, 36-040 Boguchwała

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JAROSŁAW ARCZYŃSKI, BLACKWHITE.TV, ul. Kopernika 64, 36-040 Boguchwała

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Nr zamówienia: [                ]

Ja [               ] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o zakup Towaru  [            ] (numer zamówienia: [         ]  który odebrany został w dniu: [             ]

Zwrotu płatności proszę dokonać na mój rachunek bankowy o numerze [numer rachunku bankowego, nazwa i oddział Banku]

 

Imię i Nazwisko: _________ _________

 

Czytelny podpis

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO - INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wprowadzenie

Szanowni Państwo

Prowadzimy sklep internetowy BlackWhite.tv w zakresie sprzedaży wysyłkowej Towarów, którymi są: artykuły z branży elektronicznej i komputerowej, to jest w szczególności podzespoły komputerowe (procesory, obudowy, wentylatory, akcesoria do chłodzenia wodnego i CPU, zasilacze, akcesoria do podzespołów i obudów, karty graficzne, pasty termoprzewodzące, dyski SSD, dyski twarde 3.5, karty dźwiękowe, napędy optyczne), słuchawki, głośniki oraz mp3 (słuchawki dla graczy, bezprzewodowe, douszne i dokanałowe, głośniki przenośne), monitory i akcesoria (monitory komputerowe, uchwyty do akcesoriów), kable i adaptery (adaptery USB, kable komputerowe i przejściówki, monitory i projektory), akcesoria do telefonów komórkowych, urządzenia peryferyjne (myszki, klawiatury, podkładki, mouse bungee, joysticki), fotele dla graczy, zwane dalej: „Towarami”.

W niniejszym dokumencie chcielibyśmy zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami i zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO) obowiązuje od 25 maja 2018 r. na terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Poniżej zawarte zostały wymagane informacje, w tym przede wszystkim zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych.

 1. Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Jarosław Arczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ITPC.NET.PL, ul. Kopernika 64, 36-040 Boguchwała, NIP: 888 155 2435, REGON: 140356412– właściciel sklepu blackwhite.tv, znajdującego się pod adresem internetowym www.blackwhite.tv („Sklep”).

 • Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na piśmie na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na adres e-mail dane@blackwhite.tv, także z dopiskiem „Dane osobowe”. Administrator nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych. Na ten adres w szczególności należy zgłaszać:

- wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji;

- ewentualne podejrzenia naruszenia danych osobowych;

- podejrzenie udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze.

 1. W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

 

Zbieramy dane osobowe Naszych Użytkowników poprzez strony internetowe Sklepu, od nich samych – podają dane osobowe przy wypełnieniu formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia itp.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych

 

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji.
 2. Jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania ze Sklepu – nie ma możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży, dokonania płatności, w sposób anonimowy. Jeśli zatem z jakiegoś powodu nie podasz wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli nadać dalszego biegu Twojemu zamówieniu, a w konsekwencji nie będziesz mógł robić zakupów w Sklepie.
 3. Państwa dane osobowe zapisane są w używanym przez Administratora systemie służącym do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi klientami Sklepu.
 4. Aby korzystać ze Sklepu, możesz, ale musisz się zarejestrować. Dokonanie Rejestracji następuje przez podanie adresu e-mail, na który to zostaje przesłany link aktywacyjny i po zaakceptowaniu Regulaminu. Po kliknięciu na link aktywacyjny następuje założenie Konta w Sklepie, przy czym przed dokonaniem pierwszego zakupu obowiązany jesteś uzupełnić swoje dane na Koncie, podając takie dane jak wymagane przy składaniu zamówienia.
 5. Dokonanie rejestracji skutkuje utw